Oferta dydaktyczna

Na Wydziale prowadzone są zajęcia na czterech kierunkach studiów I stopnia: 

 1. Technologia chemiczna
  Termin technologia chemiczna oznacza dział technologii zajmujący się wytwarzaniem produktów przemysłowych w wyniku serii procesów chemicznych. W trakcie studiów student zdobędzie rzetelną wiedzę podstawową z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej, organicznej, fizycznej, analitycznej. Na tej bazie rozwijana będzie szeroko rozumiana wiedza technologiczna obejmująca podstawy technologii chemicznej, technologię nieorganiczną, organiczną i elektrochemiczną, wsparta przedmiotami inżynierskimi (grafika inżynierska, materiałoznawstwo, inżynieria chemiczna, aparatura procesowa). Zróżnicowana i atrakcyjna oferta pozwoli uzyskać zarówno wiedzę teoretyczną (wykłady, ćwiczenia), jak i praktyczną (laboratoria, projekty). Czytaj więcej
 2. Inżynieria farmaceutyczna 
  Od roku akademickiego 2018/19 Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, wspólnie z Wydziałem Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, uruchomiły międzyuczelniany kierunek studiów: Inżynierię farmaceutyczną. W obecnej dobie intensywnie rozwijającego się przemysłu farmaceutycznego oraz całej gamy przemysłów pokrewnych (chemicznego, kosmetycznego, zielarskiego, biotechnologii, produkcji suplementów diety, itp.) koniecznym jest wykształcenie specjalistów posiadających szerokie kompetencje (wiedzę i umiejętności) dotyczące nauk farmaceutycznych, projektowania procesów technologicznych oraz bezpośredniej kontroli procesów technologicznych i wytwarzanych produktów w wymienionych powyżej gałęziach przemysłu. Takimi specjalistami są absolwenci Inżynierii farmaceutycznej Czytaj więcej

 3. Technologie ochrony środowiska
  W roku 1993 rozpoczęto na naszym Wydziale kształcenie na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA.W roku akademickim 2004/2005 pierwsi studenci podjęli studia na kierunku TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA. Kierunek ten został uruchomiony na podstawie uchwały Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Senatu Politechniki Poznańskiej, zastępując kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA. Jest to unikatowy kierunek studiów w Polsce realizowany tylko na Politechnice Poznańskiej. Słuchacz zdobędzie rzetelną wiedzę podstawową o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku a także aspektów prawnych dotyczących ochrony środowiska. Wiedza podstawowa uzupełniona będzie o wiedzę o charakterze technologicznym i inżynierskim. Student pozna podstawowe procesy i problemy ochrony środowiska oraz metody ich rozwiązywania. Ważnym elementem zdobywanej wiedzy będą zagadnienia ZIELONEJ CHEMII zajmującej się optymalizacją procesów technologii chemicznej w celu zmniejszenia ryzyka związanego z zanieczyszczeniem (zmianą stanu) środowiska. Zróżnicowana i atrakcyjna oferta pozwoli uzyskać zarówno wiedzę teoretyczną (wykłady, ćwiczenia), jak i praktyczną (laboratoria, projekty). Studia ukierunkowane są zarówno na monitoring środowiska jak i ekotechnologię. Czytaj więcej

 4. Inżynieria chemiczna i procesowa
  Kształcenie ma charakter szeroko profilowany. Oprócz podstawowych wiadomości z zakresu chemii, technologii chemicznej i biotechnologii oraz przedmiotów ogólnotechnicznych (materiało- i maszynoznawstwo, termodynamika procesowa, informatyka, elektrotechnika i elektronika, pomiary i sterowanie przemysłowe, ochrona środowiska, metody kontroli procesów technologicznych), studenci poznają szereg operacji występujących w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i innych przemysłach przetwórczych (farmaceutycznym, rolno - spożywczym, zielarskim, kosmetycznym, papierniczym) oraz w energetyce. Szczególny nacisk położony będzie na takie przedmioty specjalistyczne, jak: matematyczne podstawy i modelowanie procesów transportu, reologia stosowana, zjawiska przepływowe i mieszanie układów ciekłych i wielofazowych, kinetyka i dynamika procesów wymiany ciepła i masy, inżynieria reaktorów, technologia i fizykochemia rozpuszczalników, inżynieria ośrodków porowatych, inżynieria elektrochemiczna, gospodarka wodno-ściekowa, projektowanie procesów i urządzeń technologicznych. Czytaj więcej

Na Wydziale prowadzone są zajęcia na trzech kierunkach studiów II stopnia:

 1. Technologia chemiczna
  Czytaj więcej

 2. Technologie ochrony środowiska
  Czytaj więcej

 3. Inżynieria chemiczna i procesowa
  Czytaj więcej

 

Na Wydziale prowadzone są studia III stopnia (doktoranckie)

Na Wydziale prowadzone są także studia III stopnia (studia doktoranckie): stacjonarne studia doktoranckie Technologia Chemiczna oraz interdyscyplinarne studia doktoranckie: Nauka o materiałach, Nanotechnologia, Nanobiotech. Więcej informacji na stronie.

 

Na Wydziale prowadzone są studia podyplomowe "Projektowanie obiektów przemysłowych:od symulacji procesowej do modelu 3D"

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy i umiejętności w obszarze projektowania obiektów przemysłowych i instalacji technologicznych przemysłu chemicznego, petrochemicznego lub pokrewnego, od momentu przeprowadzenia symulacji procesowej, poprzez podstawową analizę efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia, analizę ryzyka przemysłowego, stworzenie inteligentnego schematu orurowania i oprzyrządowania (P&ID) aż do stworzenia modelu przestrzennego (3D) i wydania dokumentacji.

Studia podyplomowe trwają 2 semestry.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.ppde.put.poznan.pl.