Oferta dydaktyczna

Na Wydziale prowadzone są zajęcia na trzech kierunkach studiów I stopnia: 

  1. Technologia chemiczna Termin technologia chemiczna oznacza dział technologii zajmujący się wytwarzaniem produktów przemysłowych w wyniku serii procesów chemicznych. W trakcie studiów student zdobędzie rzetelną wiedzę podstawową z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej, organicznej, fizycznej, analitycznej. Na tej bazie rozwijana będzie szeroko rozumiana wiedza technologiczna obejmująca podstawy technologii chemicznej, technologię nieorganiczną, organiczną i elektrochemiczną, wsparta przedmiotami inżynierskimi (grafika inżynierska, materiałoznawstwo, inżynieria chemiczna, aparatura procesowa). Zróżnicowana i atrakcyjna oferta pozwoli uzyskać zarówno wiedzę teoretyczną (wykłady, ćwiczenia), jak i praktyczną (laboratoria, projekty). Czytaj więcej
  2. Technologie ochrony środowiska W roku 1993 rozpoczęto na naszym Wydziale kształcenie na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA.W roku akademickim 2004/2005 pierwsi studenci podjęli studia na kierunku TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA. Kierunek ten został uruchomiony na podstawie uchwały Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Senatu Politechniki Poznańskiej, zastępując kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA. Jest to unikatowy kierunek studiów w Polsce realizowany tylko na Politechnikach Poznańskiej i Gdańskiej. Słuchacz zdobędzie rzetelną wiedzę podstawową o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku a także aspektów prawnych dotyczących ochrony środowiska. Wiedza podstawowa uzupełniona będzie o wiedzę o charakterze technologicznym i inżynierskim. Student pozna podstawowe procesy i problemy ochrony środowiska oraz metody ich rozwiązywania. Ważnym elementem zdobywanej wiedzy będą zagadnienia ZIELONEJ CHEMII zajmującej się optymalizacją procesów technologii chemicznej w celu zmniejszenia ryzyka związanego z zanieczyszczeniem (zmianą stanu) środowiska. Zróżnicowana i atrakcyjna oferta pozwoli uzyskać zarówno wiedzę teoretyczną (wykłady, ćwiczenia), jak i praktyczną (laboratoria, projekty). Studia ukierunkowane są zarówno na monitoring środowiska jak i ekotechnologię. Czytaj więcej
  3. Inżynieria chemiczna i procesowa Kształcenie ma charakter szeroko profilowany. Oprócz podstawowych wiadomości z zakresu chemii, technologii chemicznej i biotechnologii oraz przedmiotów ogólnotechnicznych (materiało- i maszynoznawstwo, termodynamika procesowa, informatyka, elektrotechnika i elektronika, pomiary i sterowanie przemysłowe, ochrona środowiska, metody kontroli procesów technologicznych), studenci poznają szereg operacji występujących w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i innych przemysłach przetwórczych (farmaceutycznym, rolno - spożywczym, zielarskim, kosmetycznym, papierniczym) oraz w energetyce. Szczególny nacisk położony będzie na takie przedmioty specjalistyczne, jak: matematyczne podstawy i modelowanie procesów transportu, reologia stosowana, zjawiska przepływowe i mieszanie układów ciekłych i wielofazowych, kinetyka i dynamika procesów wymiany ciepła i masy, inżynieria reaktorów, technologia i fizykochemia rozpuszczalników, inżynieria ośrodków porowatych, inżynieria elektrochemiczna, gospodarka wodno-ściekowa, projektowanie procesów i urządzeń technologicznych. Czytaj więcej

Na Wydziale prowadzone są zajęcia na trzech kierunkach studiów II stopnia:

  1. Technologia chemiczna Czytaj więcej
  2. Technologie ochrony środowiska Czytaj więcej
  3. Inżynieria chemiczna i procesowa Czytaj więcej

 

Na Wydziale prowadzone są studia III stopnia (doktoranckie)

Na Wydziale prowadzone są także studia III stopnia (studia doktoranckie) TECHNOLOGIA CHEMICZNA. Dodatkowo prowadzone są INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE (ISD) NAUKA o MATERIAŁACH (NoM, wraz z Wydziałem Budowy Maszyn i Zarządzania, Wydziałem Fizyki Technicznej) oraz STUDIA DOKTORANCKIE (ISD) NANOTECHNOLOGIA (N, wraz Wydziałem Fizyki Technicznej oraz Wydziałem Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza). Więcej informacji bierzących na stronie.

Na Wydziale prowadzone są studia podyplomowe "Projektowanie obiektów przemysłowych:od symulacji procesowej do modelu 3D"

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy i umiejętności w obszarze projektowania obiektów przemysłowych i instalacji technologicznych przemysłu chemicznego, petrochemicznego lub pokrewnego, od momentu przeprowadzenia symulacji procesowej, poprzez podstawową analizę efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia, analizę ryzyka przemysłowego, stworzenie inteligentnego schematu orurowania i oprzyrządowania (P&ID) aż do stworzenia modelu przestrzennego (3D) i wydania dokumentacji.

Studia podyplomowe trwają 2 semestry, a planowany termin uruchomienia to 27.02.2016r.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.ppde.put.poznan.pl.