dr hab. Piotr Krawczyk

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
w dniu 18 listopada 2014 roku podjęła uchwałę o nadaniu
dr PIOTROWI KRAWCZYKOWI
STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA HABILITOWANEGO NAUK CHEMICZNYCH
w obszarze nauk ścisłych, dziedzinie nauk chemicznych,
w dyscyplinie naukowej TECHNOLOGIA CHEMICZNA

Promotor doktoratu dr inż. Bartosza Gurzędy zakończonego nadaniem stopnia doktorskiego w dniu 19.12.2017 roku

Kontakt: 
Publikacje: 

2016

2010

2007