N-sulfonylbenzotiazoles.

1993
Autorzy: 
Katritzky A.R., Zhang Gui-Fen, Pernak J., Fan Wei-Qiang

Heterocycles, [36],1253-62 (1993)