Exfoliation of CrO3-GIC as a route to novel graphite composite

2001
Autorzy: 
Skowroński J.M., Walkowiak M.

KARBO 11, 400-403 (2001)