Technologia chemiczna - studia II stopnia

W ramach kierunku Technologia Chemiczna prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne.

Absolwent studiów II stopnia - z tytułem zawodowym magistra inżyniera, będzie przygotowany do prowadzenia badań i projektowania, projektowania i rozwijania chemicznych procesów technologicznych oraz do wykonywania w praktyce zawodowej podstawowych zadań obejmujących przede wszystkim: badania technologiczne, tworzenie koncepcji chemicznej procesu, tworzenie koncepcji technologicznej procesu, realizację procesu, modernizację procesów technologicznych, rozwijanie technologii przy współpracy ze specjalistami innych dyscyplin, wdrażanie procesów i produktów do praktyki, bezpieczeństwo i ochronę środowiska. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów III stopnia - doktoranckich. Kandydat na studia na tym kierunku powinien wykazywać zdolności i zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi (matematyka, chemia, fizyka, informatyka, biologia). Powinien mieć także predyspozycje do pracy laboratoryjnej oraz rozwiązywania zagadnień technicznych, zarówno w zakresie projektowania jak również wykonawstwa i eksploatacji.

Specjalność ELEKTROCHEMIA TECHNICZNA

Program studiów dla specjalności elektrochemia techniczna umożliwi uzyskanie wiedzy z zakresu nowoczesnej elektrochemii, galwanotechniki,nanomateriałów, wysokoefektywnych chemicznych źródeł prądu, w tym ekologicznie przyjaznych materiałów elektrodowych. Absolwent będzie przygotowany do projektowania, wdrażania i nadzoru technicznego w przemyśle nieorganicznym. Będzie mógł podjąć działania w zakresie technologii ochronnych oraz ozdobnych powłok galwanicznych (niklowanie, cynkowanie, chromowanie, srebrzenie, złocenie itp.), neutralizacji ścieków pogalwanicznych i odzysku z nich metali, a także w dziedzinie projektowania i produkcji chemicznych źródeł prądu (akumulatorów i ogniw).


Specjalność TECHNOLOGIA ORGANICZNA

Studenci tej specjalności uzyskają wiadomości z dziedziny nowoczesnych rozwiązań stosowanych w technologii organicznej i nieorganicznej, najnowszych metod syntezy organicznej, technologii separacji, strategii produkcji chemicznej i projektowania układów technologicznych. Absolwenci uzyskają umiejętność otrzymywania prostych i złożonych związków w skali laboratoryjnej, mało-, średnio- i wielkotonażowej. Wiedza z zakresu analizy technicznej pozwoli im kontrolować jakość i wydajność procesów technologicznych. Będą przygotowani do projektowania, prac wdrożeniowych i nadzoru technologicznego w zakresie produkcji przemysłowej związków organicznych.


Specjalność TECHNOLOGIA POLIMERÓW

Podstawowym składnikiem powszechnie stosowanych w życiu codziennym tworzyw sztucznych są polimery (związki wielkocząsteczkowe). Słuchacze specjalności technologia polimerów podejmą naukę w dziedzinie chemii i fizykochemii polimerów, technologii tworzyw sztucznych, wykorzystania kompozytów i tworzyw specjalnych oraz przetwórstwa polimerów. Absolwenci uzyskają umiejętność otrzymywania zarówno prostych i złożonych związków organicznych, jak również syntezy polimerów i otrzymywania tworzyw sztucznych, także w skali przemysłowej. Będą przygotowani do projektowania, wdrażania i nadzoru technologicznego w zakresie produkcji przemysłowej i przetwarzania tworzyw sztucznych.

Najważniejsze dokumenty poświadczające proces kształcenia

Szczegółowy plan studiów
Technologia chemiczna

Karty ECTS
Technologia chemiczna

Efekty uczenia się
Technologia chemiczna

Specjalność Composites And Nanomaterials

Specjalność prowadzona w języku angielskim. Pierwszy nabór jest zaplanowany na luty 2011 w roku akademickim 2010/2011. Zajęcia rozpoczną w semestrze letnim. Composites And Nanomaterials course description Master studies in Chemical Technology – Composites and Nanomaterials last for three semesters starting in February each year. The first semester is partly devoted to amend the basic knowledge in chemical technology. Regular courses contain modern aspects of chemistry, engineering of materials and chemical reactors, technology of polymers, processing of nanomaterials and composites. Classes on modeling and simulation are included. Laboratory classes allow to perform synthesis and detailed characterization of composites together with their various practical application using the specific physical, mechanical and electrochemical properties. Ecology and recycling is also in the programme as well as advanced materials for generation and storage of energy. The students have a possibility to select 2 elective courses during studies. A graduate receives the title – Master of Science in Chemical Technology. He/she is prepared to perform research and development in the discipline of his/her education, i.e. chemical technology, especially in Composites and Nanomaterials. A graduate can be employed in research and industry where the knowledge of advanced materials is required. His/her competence will be synthesis, characterization, processing and application of composites and nanomaterials taking into account environmental protection. He/she is prepared to undertake doctoral studies. His/her English knowledge allows easy exchange of experience, communication, direct interpersonal contacts and fluent formulation of documentations and/or specifications.

The most important documents confirming the educational process

Detailed study plan
Composites & Nanomaterials

ECTS
Composites & Nanomaterials

Learning outcomes
Composites & Nanomaterials

Tryb i czas trwania studiów

Studia stacjonarne studia II-go stopnia trwają (3 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera (uprawniającego do podjęcia studiów III-go stopnia - doktoranckich). Pełny cykl studiów trójstopniowych stacjonarnych trwa 9 lat (18 semestrów). Studia niestacjonarne II-go stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera (uprawniającego do podjęcia studiów III-go stopnia - doktoranckich). Pełny cykl studiów trójstopniowych niestacjonarnych trwa 10 lat (20 semestrów).