dr hab. inż. Magdalena Regel-Rosocka, prof. PP

Kontakt: 

Kontakt telefoniczny: +48 61 665 37 71

E-mail: magdalena.regel-rosocka@put.poznan.pl

https://www.researchgate.net/profile/Magdalena_Regel-Rosocka

ORCID: 0000-0002-4610-760X

Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

1999 – magister inżynier na Wydziale Technologii Chemicznej PP, kierunek: technologia chemiczna, specjalność: technologia organiczna

2003 – doktor nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej na Wydziale Technologii Chemicznej PP

2016 – habilitacja w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie technologia chemiczna na Wydziale Technologii Chemicznej PP

2019 – stanowisko profesora uczelni na Politechnice Poznańskiej

Zainteresowania naukowe: 

Separacja związków organicznych jonów metali z roztworów wodnych

Hydrometalurgia metali (ługowanie, ekstrakcja)

Technologie odzysku metali z odpadów (zużyte katalizatory, e-odpady)

Membranowe techniki rozdziału (dializa dyfuzyjna, polimerowe membrany inkluzyjne, hollow fibers)

Wykłady: 

Wybrane działy technologii

Metody odzysku metali

Dodatkowe informacje: 

Wydziałowy koordynator programu LLP Erasmus+ (od 2020)

Promotor 1 pracy doktorskiej

Promotor pomocniczy 1 pracy doktorskiej

Koordynator programów w projektach dydaktycznych finansowanych prze UE w ramach programów: POKL i POWER

Udział w komitetach redakcyjnych (editorial board) dwóch czasopism z listy JCR: Physicochemical Problems of Mineral ProcessingRevista de Metalurgia

Członkostwo w Polskim Towarzystwie Chemicznym (od 2012)

 

Współpraca naukowa z ośrodkami zagranicznymi i krajowymi:

  1. Departamento de Ingenierías Química y Biomolecular, Universidad de Cantabria, Santander, Hiszpania, prof. A.M. Urtiaga, prof. I. Ortiz, prof. E. Bringas
  2. Universitat Politecnica de Catalunya (UPC) w Barcelonie, prof. AM. Sastre
  3. Centro Nacional de Investigaciones Metalurgicas (CSIC), Madrid, Hiszpania, prof. F. Alguacil
  4. Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), Lueven, Belgia, dr Abhishek Dutta
  5. Politechnika Poznańska, Wydział Fizyki Technicznej, dr inż. M. Nowicki
  6. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katedra Ekstrakcji Metali i Ochrony Środowiska, Laboratorium Hydrometalurgii i Biometalurgii, dr hab. inż. Agnieszka Fornalczyk, prof. ucz.
  7. SASTRA Deemed to be University, SCHOOL OF CHEMICAL & BIOTECHNOLOGY, Indie, Thanjavur

 

Publikacje: 

2017

2014

2006

2004

2003