Modyfikacja polieterolowych elastomerów uretanowych za pomocą plastyfikatorów węglowodorowych. Cz.II. Wpływ gęstości usieciowania na właściwości modyfikowanych elastomerów.

1997
Autorzy: 
Jęczalik J.

Polimery [42] 487 (1997)