Fotopolimeryzacja w obecności cieczy jonowych

2005
Autorzy: 
Andrzejewska E., Stępniak I., Salamońska A.

[w:] "Czwartorzędowe sole amoniowe", Red. R. Zieliński Wyd. Instytutu Technologii Drewna, Poznań 2005, ISBN 83-915-727-5-7, s. 355-361