Aktywność powierzchniowa czwartorzędowych chlorków amoniowych z podstawnikiem cykloalkilowym

2006
Autorzy: 
Błaszczak J., Skrzypczak A.

PRZEM CHEM 85(8-9) 562-564 (2006) IF=0.429