Aktywność powierzchniowa czwartorzędowych chlorków 1,3-dialkoksymetylo-imidazoliowych

2006
Autorzy: 
Błaszczak J., Skrzypczak A.

PRZEM CHEM 85(8-9) 565-568 (2006) IF=0.429