Sedymentacja węglanu baru w wodnych roztworach bromku tetradecylotrimetyloamoniowego

2008
Autorzy: 
Broniarz-Press L., Różański J.

Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 47(39) nr 6 43-44 (2008)