SD - dokumenty
  1. Uchwały i Zarządzenia dotyczące Studiów Doktoranckich na Politechnice Poznańskiej http://www.put.poznan.pl/pl/studia-doktoranckie/uchwaly-i-zarzadzenia

  2. Regulamin studiów doktoranckich oraz zasady realizacji studiów doktoranckich na Wydziale Technologii Chemicznej znajdują się w odpowiednich załącznikach poniżej.

  3. Pomoc materialna

Doktorant Politechniki Poznańskiej może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

1) stypendium socjalnego,

2) zapomogi,

3) stypendium dla najlepszych doktorantów,

4) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje i dokumenty:

http://www.put.poznan.pl/pl/pomoc-materialna/pomoc-materialna-doktoranci