Technologie ochrony środowiska - studia I st.
Technologie ochrony środowiska - studia I st.

W roku 1993 rozpoczęto na naszym Wydziale kształcenie na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA.W roku akademickim 2004/2005 pierwsi studenci podjęli studia na kierunku TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA. Kierunek ten został uruchomiony na podstawie uchwały Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Senatu Politechniki Poznańskiej, zastępując kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA. Jest to unikatowy kierunek studiów w Polsce realizowany tylko na Politechnice Poznańskiej. Słuchacz zdobędzie rzetelną wiedzę podstawową o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku a także aspektów prawnych dotyczących ochrony środowiska. Wiedza podstawowa uzupełniona będzie o wiedzę o charakterze technologicznym i inżynierskim. Student pozna podstawowe procesy i problemy ochrony środowiska oraz metody ich rozwiązywania. Ważnym elementem zdobywanej wiedzy będą zagadnienia ZIELONEJ CHEMII zajmującej się optymalizacją procesów technologii chemicznej w celu zmniejszenia ryzyka związanego z zanieczyszczeniem (zmianą stanu) środowiska. Zróżnicowana i atrakcyjna oferta pozwoli uzyskać zarówno wiedzę teoretyczną (wykłady, ćwiczenia), jak i praktyczną (laboratoria, projekty). Studia ukierunkowane są zarówno na monitoring środowiska jak i ekotechnologię.

Słuchacz zdobędzie rzetelną wiedzę podstawową o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku a także aspektów prawnych dotyczących ochrony środowiska. Wiedza podstawowa uzupełniona będzie o wiedzę o charakterze technologicznym i inżynierskim. Student pozna podstawowe procesy i problemy ochrony środowiska oraz metody ich rozwiązywania. Ważnym elementem zdobywanej wiedzy będą zagadnienia ZIELONEJ CHEMII zajmującej się optymalizacją procesów technologii chemicznej w celu zmniejszenia ryzyka związanego z zanieczyszczeniem (zmianą stanu) środowiska. Zróżnicowana i atrakcyjna oferta pozwoli uzyskać zarówno wiedzę teoretyczną (wykłady, ćwiczenia), jak i praktyczną (laboratoria, projekty). Studia ukierunkowane są zarówno na monitoring środowiska jak i ekotechnologię. W ramach tego kierunku prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I-go i II-go stopnia.

Absolwent studiów I stopnia otrzyma tytuł zawodowy inżyniera. Zdobędzie ogólną wiedzę z zakresu nauk chemicznych, przyrodniczych oraz technicznych i umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Będzie rozumiał i umiał analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Pozna podstawowe zagadnienia technologiczne istotne dla ochrony środowiska oraz kieruje się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Uzyska umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwania się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Absolwent pozna podstawowe procesy technologiczne - w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiada umiejętność prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy. Absolwent będzie przygotowany do pracy w przemyśle, drobnej wytwórczości, laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska i w administracji. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Najważniejsze dokumenty poświadczające proces kształcenia