Technologie ochrony środowiska - studia II st.
Technologie ochrony środowiska - studia II st.

W roku 1993 rozpoczęto na naszym Wydziale kształcenie na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA.W roku akademickim 2004/2005 pierwsi studenci podjęli studia na kierunku TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA. Kierunek ten został uruchomiony na podstawie uchwały Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Senatu Politechniki Poznańskiej, zastępując kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA. Jest to unikatowy kierunek studiów w Polsce realizowany tylko na Politechnikach Poznańskiej i Gdańskiej.

Słuchacz zdobędzie rzetelną wiedzę podstawową o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku a także aspektów prawnych dotyczących ochrony środowiska. Wiedza podstawowa uzupełniona będzie o wiedzę o charakterze technologicznym i inżynierskim. Student pozna podstawowe procesy i problemy ochrony środowiska oraz metody ich rozwiązywania. Ważnym elementem zdobywanej wiedzy będą zagadnienia ZIELONEJ CHEMII zajmującej się optymalizacją procesów technologii chemicznej w celu zmniejszenia ryzyka związanego z zanieczyszczeniem (zmianą stanu) środowiska. Zróżnicowana i atrakcyjna oferta pozwoli uzyskać zarówno wiedzę teoretyczną (wykłady, ćwiczenia), jak i praktyczną (laboratoria, projekty). Studia ukierunkowane są zarówno na monitoring środowiska jak i ekotechnologię. W ramach tego kierunku prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I-go i II-go stopnia.

Absolwent studiów II stopnia z tytułem zawodowym magistra inżyniera, będzie przygotowany do samodzielnej pracy twórczej w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska, obejmującej zarówno kontrolę stanu zanieczyszczenia, jak i projektowanie i wykorzystanie technologii przyjaznych środowisku. Odbywane w ramach studiów praktyki zawodowe (w czasie wakacji letnich) dostarczą mu istotnych informacji o pracy zakładów przemysłowych czy jednostek administracji państwowej lub samorządowej nadzorujących stan środowiska naturalnego. Działalność absolwentów tego kierunku ma służyć poprawie stanu środowiska za pomocą przedsięwzięć technicznych i ekonomiczno-organizacyjnych. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich. Kandydat na studia powinien wykazywać zdolności i zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi (matematyka, chemia, fizyka, informatyka, biologia). Powinien również wykazywać predyspozycje do pracy laboratoryjnej oraz rozwiązywania zagadnień technicznych, zarówno w zakresie projektowania jak również wykonawstwa i eksploatacji. Tryb i czas trwania studiów Studia stacjonarne I-go stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, studia II-go stopnia trwają (3 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera (uprawniającego do podjęcia studiów III-go stopnia - doktoranckich) Pełny cykl studiów trójstopniowych stacjonarnych trwa 9 lat (18 semestrów). Studia niestacjonarne I-go stopnia trwają 4 lata (8 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, studia II-go stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera (uprawniającego do podjęcia studiów III-go stopnia - doktoranckich). Pełny cykl studiów trójstopniowych niestacjonarnych trwa 10 lat (20 semestrów).


Specjalność EKOTECHNOLOGIA

Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do projektowania i nadzorowania technologii przyjaznych dla otoczenia oraz stanowiących na razie rzadkość - technologii bezodpadowych. Będzie posiadał wiedzę w zakresie: stosowania alternatywnych źródeł materiałów, zwłaszcza substratów odnawialnych, mniej toksycznych dla zdrowia człowieka i środowiska, wykorzystania naturalnych procesów takich jak biosynteza, biokataliza, projektowanie bezpieczniejszych substancji tak, aby spełniały swoje funkcje przy jednoczesnym zmniejszeniu toksyczności, prowadzenia reakcji w celu zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów produkcji oraz zmniejszenie zużycia energii. Będzie umiał wykonać ekspertyzę szkodliwości dla środowiska technologii już pracujących, jak i technologii nabywanych. Uzyska znajomość technologii oczyszczania i neutralizacji odpadów przemysłowych gazowych, ciekłych i stałych oraz znajomość gospodarki wodno-ściekowej. Nabyta wiedza z zakresu chemii i technologii oraz dobra znajomość teoretyczna i praktyczna problemów związanych z uciążliwością produkcji chemicznej pozwoli mu znaleźć atrakcyjne miejsce pracy zarówno w charakterze projektanta, jak i użytkownika w zakładach przemysłowych, w jednostkach administracji państwowej i regionalnej zajmujących się ochroną środowiska; może on również znaleźć zatrudnienie w szkolnictwie.


Specjalność MONITORING

Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do prowadzenia i nadzorowania kontroli analitycznej stanu środowiska naturalnego. Zdobyta wiedza umożliwi mu systemową ocenę stopnia zanieczyszczenia środowiska. Potrafi ocenić stopień zagrożenia związkami nieorganicznymi i organicznymi, promieniowaniem jonizującym i innymi czynnikami fi zykochemicznymi. Będzie przygotowany do określania i ustawienia punktów pomiarowych stopnia skażenia zarówno w zakładach przemysłowych, jak i w środowisku naturalnym. Nabyta wiedza z zakresu chemii i technologii oraz dobra znajomość teoretyczna i praktyczna analizy technicznej pozwoli mu znaleźć atrakcyjne miejsce pracy zarówno w charakterze projektanta, jak i użytkownika w zakładach przemysłowych, w jednostkach administracji państwowej i regionalnej zajmujących się ochroną środowiska; może on również znaleźć zatrudnienie w szkolnictwie.


Najważniejsze dokumenty poświadczające proces kształcenia