Inżynieria chemiczna i procesowa - studia II st.

Kształcenie ma charakter szeroko profilowany. Oprócz podstawowych wiadomości z zakresu chemii, technologii chemicznej i biotechnologii oraz przedmiotów ogólnotechnicznych (materiało- i maszynoznawstwo, termodynamika procesowa, informatyka, elektrotechnika i elektronika, pomiary i sterowanie przemysłowe, ochrona środowiska, metody kontroli procesów technologicznych), studenci poznają szereg operacji występujących w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i innych przemysłach przetwórczych (farmaceutycznym, rolno - spożywczym, zielarskim, kosmetycznym, papierniczym) oraz w energetyce. Szczególny nacisk położony będzie na takie przedmioty specjalistyczne, jak: matematyczne podstawy i modelowanie procesów transportu, reologia stosowana, zjawiska przepływowe i mieszanie układów ciekłych i wielofazowych, kinetyka i dynamika procesów wymiany ciepła i masy, inżynieria reaktorów, technologia i fizykochemia rozpuszczalników, inżynieria ośrodków porowatych, inżynieria elektrochemiczna, gospodarka wodno-ściekowa, projektowanie procesów i urządzeń technologicznych.

Tryb i czas trwania studiów

Studia stacjonarne II-go stopnia trwają (3 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera (uprawniającego do podjęcia studiów III-go stopnia - doktoranckich). Pełny cykl studiów trójstopniowych stacjonarnych trwa 9 lat (18 semestrów). Studia niestacjonarne I-go stopnia trwają 4 lata (8 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, studia II-go stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera (uprawniającego do podjęcia studiów III-go stopnia - doktoranckich). Pełny cykl studiów trójstopniowych niestacjonarnych trwa 10 lat (20 semestrów). Istnieje możliwość kontynuacji studiów II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna - specjalność Inżynieria Procesów Chemicznych. Programy nauczania zostały ustawione w taki sposób, aby oprócz systematyki wiedzy, zapewniały nowoczesny w formie i treści przebieg procesu kształcenia, w trakcie którego na każdym szczeblu duży nacisk stawiany jest na wykorzystywanie technik komputerowych oraz zagadnienia współczesnej normalizacji i standaryzacji. W obecnej dobie intensywnie powstających małych i średnich firm produkcyjnych, planowanego rozwoju przemysłu rolno-spożywczego, wchodzenia na rynek coraz to nowszych technologii chemicznych, środków czyszczących, konserwujących, produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych i rozwoju wielu innych różnorodnych branż, w których inżynieria procesowa stanowi podstawowy czynnik ekonomicznej i ekologicznej produkcji, specjaliści z zakresu technologii chemicznej o specjalności inżynieria procesów technologicznej są bardzo poszukiwani na rynku pracy. W ramach tego kierunku prowadzone są studia stacjonarne I stopnia (z możliwością kontynuacji studiów II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna - specjalność Inżynieria Procesów Chemicznych). Absolwenci tej specjalności zdobędą wykształcenie pozwalające z jednej strony na analizy teoretyczno-doświadczalne poszczególnych procesów technologicznych, ich modyfikację, intensyfikację i optymalizację, ale również na projektowanie nowych instalacji przemysłowych, unowocześnianie istniejących, wykonywanie dokumentacji technicznej, formułowanie wymagań ilościowo-analitycznych, analizy zabezpieczeń systemów produkcyjnych. Uzyskają także kwalifikacje umożliwiające im wdrażanie nowych materiało- i energooszczędnych technologii, sprawowanie nadzoru nad uruchamianiem i eksploatacją aparatury przemysłowej. Mogą być zatrudniani nie tylko w biurach projektów i zakładach przemysłowych, lecz stanowią cenny nabytek dla wszelkich instytucji naukowo-badawczych, szkolnictwa różnych szczebli, służb ochrony środowiska oraz zakładów budowy aparatury procesowej. Kandydat na studia powinien wykazywać zdolności i zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi (matematyka, chemia, fizyka, informatyka, biologia). Powinien również wykazywać predyspozycje do pracy laboratoryjnej oraz rozwiązywania zagadnień technicznych, zarówno w zakresie projektowania jak również wykonawstwa i eksploatacji.


Specjalność INŻYNIERIA BIOPROCESÓW I BIOMATERIAŁÓW

Specjalność INŻYNIERIA CHEMICZNA


Najważniejsze dokumenty poświadczające proces kształcenia