Projekty i granty

Wydział Technologii Chemicznej bierze czynny udział w realizowaniu grantów badawczych. Poniżej znajdują się zarówno te trwające jak i ukończone granty badawcze.

HORIZON 2020


 

PROJEKT

TYTUŁ PROJEKTU

KIEROWNIK

REALIZACJA

0912/PRKE/8051

Open Research Biopharmaceutical Internships Support

Voelkel Adam

13/03/2019 - 28/02/2022

0911/PRKE/4964

If immortality unveil..-development of the novel types of energy storage systems with excellent long - term performance

Fic Krzysztof

01/10/2017 - 31/09/2022

FNP


 

PROJEKT

TYTUŁ PROJEKTU

KIEROWNIK

REALIZACJA

0911/PFNP/0068

Nowa koncepcja zrównoważonego kondensatora opartego o technologię węglowo-jonową

Ratajczak Paula

01/03/2020 - 30/05/2022

0911/PFNP/4963

Wysokoenergetyczne kondensatory hybrydowe nowej generacji

Béguin François

01/10/2017 - 30/09/2020

NCBiR


 

PROJEKT

TYTUŁ PROJEKTU

KIEROWNIK

REALIZACJA

0911/NCBR/4967

Kondensatory litowo-jonowe wykorzystujące nowoczesne materiały węglowe

Béguin François

01/07/2019 - 30/06/2022

03/32/NCBR/7551

Nowoczesna technologia bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem kreozotowym na terenie Nasycalni Podkładów S.A. w Koźminie Wlkp.

Kaczorek Ewa

02/05/2018 - 30/04/2021

0910/NCBR/0009

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie NanoBioTech

Jesionowski Teofil

01/04/2018 - 31/12/2022

03/39/NCBR/0002

Inżynierowie na staż!

Alejski Krzysztof

01/01/2018 - 30/11/2019

03/32/NCBR/7550

Strategia przeciwdziałania uodparanianiu się chwastów na hybricydy jako istotny czynnik zaepnienia zrównoważonego rozwoju agroekostystemu

Pernak Juliusz

01/09/2017 - 31/03/2020

03/31/NCBR/0043

Ciecze jonowe jako dodatek poprawiający własciwosci eksploatacyjne mas aktywnych rozruchowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych

Lota Grzegorz

01/01/2015 - 31/12/2017

03/32/NCBR/0025

Unowocześnianie technologii uprawy konwencjonalnych upraw soi (Glycine max) w warunkach Polski

Pernak Juliusz

01/12/2013 - 31/03/2017

03/32/NCBR/0009

Znane fenoksyoctany, nowa odsłona

Pernak Juliusz

01/11/2013 - 31/03/2017

PO IG 01.01.02-00-074/09

Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych

Politechnika Poznańska

01/01/2010 - 31/12/2014

WCZT Poznań – Materiały i Biomateriały

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii - szansa dla nauki i gospodarki

Politechnika Poznańska

2009 - 2012

POIG.01.03.01-00-006/08-00

Barierowe materiały nowej generacji chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska

Politechnika Poznańska

2007 - 2013

-

Development of High Performance and Ecologically Friendly Supercapacitors for Energy Management – ECOLCAP

François Béguin

2007 - 2013

UDA-POIG.01.03.01-30-173/09-00

Silseskwioksany jako nanonapełniacze i modyfikatory w kompozytach polimerowych

Politechnika Poznańska

2007 - 2013

NCN


 

PROJEKT

TYTUŁ PROJEKTU

KIEROWNIK

REALIZACJA

0912/PNCN/03196

Czy występuje synergistyczne działanie surfaktantów roślinnych i antybiotyków wobec komórek bakteryjnych?

Kaczorek Ewa

01/09/2021 - 31/08/2025

0911/PNCN/2582

Jak starzeje się węgiel aktywny ? - badania nadwpływem tlenowych grup funkcyjnych na degradacjęwęglowych elektrod w środowisku organicznym

Menzel Jakub

02/11/2020 - 01/11/2023

0911/PNCN/0204

Projektowanie i synteza nowych cieczy głęboko eutektycznych oraz analiza możliwości ich zastosowania w technikach ekstrakcyjnych

Werner Justyna

15/10/2020 - 14/10/2021

0912/PNCN/0318

Układy hybrydowe typu MxOy/fukoidyna jako aktywne nośniki enzymów: projektowanie, właściwości fizykochemiczne oraz testy katalityczne

Kołodziejczak-Radzimska Agnieszka

15/10/2020 - 14/10/2021

0912/PNCN/2087

Biodegradacja estrogenów z wykorzystaniem zaawansowanych systemów biokatalitycznych opartych o immobilizowane oksydoreduktazy

Zdarta Jakub

01/09/2020 - 31/08/2023

0912/PNCN/2535

Projektowanie kompozytów cementowych domieszkowanych nano-i mikromateriałami funkcjonalnymi o właściwościach fotokatalitycznych

Klapiszewski Łukasz

31/08/2020 - 30/08/2024

0911/PNCN/1598

Komponenty na bazie biopolimerów dla kondensatora elektrochemicznego

Kasprzak Dawid

27/02/2020 - 26/02/2023

0912/PNCN/1057

Badania nad syntezą, charakterystyką fizykochemiczną oraz aktywnością biologiczną estryfikowanych form betainy jako wielofunkcyjnych ciecz

Niemczak Michał

07/10/2019 - 06/10/2022

0912/PNCN/1136

Bioaugmentacja bakteriami degradującymi herbicydy jako potencjalny czynnik sprzyjający rozprzestrzenianiu odporności na herbicydy wśród roślin

Chrzanowski Łukasz

01/10/2019 - 30/09/2022

0912/PNCN/0627

Impregnacja próżniowa wspomagana ultradźwiękami - ocena wpływu ultradźwięków na efektywność procesu nasycania materiałów roślinnych oraz ich właściwości

Mierzwa Dominik

01/10/2019 - 30/09/2022

0911/PNCN/0901

Innowacyjne nanostrukturalne elektrody dla magazynowania energii

Frąckowiak Elżbieta

02/09/2019 - 01/09/2022

0911/PNCN/1619

Badanie wpływu modyfikacji elektrolitu oraz materiału elektrodowego cieczami jonowymi z anionem 2,5-dihydroksybenzenosulfonowym na parametry pracy układów elektrochemicznych

Lota Grzegorz

22/07/20 - 21/07/2022

0213/PNCN/2153

Badanie i modelowanie równowagi i dynamiki adsorpcji na granicy faz gaz/ciecz dla wybranych substancji amfifilowych

Stasiak Marcin

11/07/2019 - 10/07/2021

0911/PNCN/1852

Badanie granicy faz elektroda/elektrolit o wysokiej stabilności i szybkiej propagacji ładunku

Frąckowiak Elżbieta

24/06/2019 - 23/06/2022

0911/PNCN/4186

Wpływ porowatej struktury elektrod węglowych i właściwości elektrolitów na tworzenie się i skład podwójnej warstwy elektrycznej

Béguin François

01/06/2019 - 30/09/2022

0912/PNCN/1122

Projektowanie i wytwarzanie funkcjonalnych matryc nieorganicznych metodami in situ oraz przez neutralizację odpadowych ścieków zawierających

Jesionowski Teofil

01/03/2019 - 28/02/2022

0911/PNCN/1055

Wpływ utleniania powierzchni filcu węglowego na mechanizm reakcji redoks wanadu w środowisku kwaśnym

Piwek Justyna

01/03/2019 - 28/02/2021

0912/PNCN/0762

Nowa generacja jonożeli: materiały polimerowe tiol-en/ciecz jonowa otrzymywane in situ metodą fotopolimeryzacji

Voelkel Adam

02/10/2018 - 01/10/2021

0912/PNCN/1484

Nowe specjalistyczne sorbenty do usuwania metali

Wieszczycka Karolina

08/08/2018 - 07/08/2021

0912/PNCN/1506

Zaawansowane platformy hybrydowe MxOy/biopolimer do biosensorów enzymatycznych. Projektowanie, charakterystyka i zastosowanie

Jesionowski Teofil

03/08/2018 - 02/08/2021

0912/PNCN/1603

Biodegradacja pochodnych nitrofuranu przez bakterie środowiskowe - od szlaków metabolicznych po zmiany w proteomie i genomie

Kaczorek Ewa

20/07/2018 - 19/07/2021

0911/PNCN/1634

Elektrochemiczne sterowanie chemicznym składem i strukturą materiałów GOF i komozytów RGO-metal w celu zwiększenia ich zdolności sorpcyjnych

Krawczyk Piotr

05/03/2018 - 03/04/2021

0912/PNCN/0307

Wpływ warstwy poliuretanowej kowalencyjnie związanej z warstwą diazoniową na powierzchni zmodyfikowanego stopu tytanu (Ti6Al4V) na jego właściwości fizykochemiczne i mechaniczne

Sandomierski Mariusz

03/03/2018 - 02/12/2020

0911/PNCN/1738

Odkrycie tajemnic adsorpcji/desorpcji jonów na powierzchni porowatych elektrod węglowych

Płatek Anetta

26/02/2018 - 25/02/2021

0912/PNCN/1622

Ciecze jonowe pochodzenia naturalnego jako auksyny

Pernak Juliusz

09/02/2018 - 08/08/2021

0911/PNCN/3766

Wykorzystanie procesów zol-żel w ochronie metali i stali przed korozją

Wojciechowski Jarosław

05/10/2017 - 04/04/2021

0911/PNCN/0092

Wpływ oddziaływań cieczy jonowych z nanoporowatymi materiałami węglowymi na proces ładowania podwójnej warstwy elektrycznej

Béguin François

01/09/2017 - 31/08/2022

03/31/PNCN/2654

Organiczno-nieorganiczne, hybrydowe, elektroaktywne materiały elektrodowe typu lignosulfonian/błękit pruski i lignosulfonian/analog błękitu pruskiego

Milczarek Grzegorz

14/07/2016 - 13/01/2021

0911/PNCN/0253

Zastosowanie mezoporowatych krzemionkowych sit molekularnych jako nośników dla tikagreloru

Moritz Michał

06/11/2019 - 05/11/2020

0911/PNCN/0276

Badanie mechanizmu ładowania elektrod kondensatora elektrochemicznego z użyciem mikrowagi kwarcowej oraz ich degradacji podczas pracy

Płatek Anetta

01/10/2019 - 30/09/2020

0912/PNCN/0209

Aktywacja powierzchni solami diazoniowymi

Sandomierski Mariusz

01/10/2019 - 30/09/2020

0911/PNCN/2765

Synteza interkalacyjnego związku grafitu z kwasem nadrenowym

Gurzęda Bartosz

15/03/2019 - 14/03/2020

0912/PNCN/7553

Esterquaty zawierające dikambę w podstawniku estrowym kationu jako nowe potencjalne hebricydy selektywne

Syguda Anna

04/01/2019 - 01/03/2020

03/32/PNCN/1050

Multifunkcjonalne materiały na bazie ditlenku tytanu o zdefiniowanych właściwościach fizykochemicznych i strukturalnych

Siwińska-Ciesielczyk Katarzyna

08/11/2017 - 07/11/2018

03/32/PNCN/0242

Badanie mechanizmu powstawania i działania kompleksów typu HAMLET

Dopierała Katarzyna

14/09/2017 - 13/09/2018

03/32/PNCN/0391

Immobilizacja enzymów na wybranych nośnikach organicznych i nieorganicznych

Zdarta Jakub

01/10/2016 - 30/09/2017

03/32/PNCN/2423

Środowiskowe bakterie glebowe - zmiany we właściwościach powierzchniowych i fizjologii komórek w obecności chlorowych pochodnych związków aromatycznych

Smułek Wojciech

16/09/2016 - 15/12/2018

03/32/PNCN/2422

Identyfikacja i charakterystyka roli stałego nośnika hydrofobowych zanieczyszczeń w ich biodegradacji przez mikroorganizmy środowiskowe

Zdarta Agata

08/09/2016 - 07/03/2020

03/32/PNCN/2220

Innowacyjne materiały hybrydowe MxOy-lignina jako funkcjonalne nośniki w procesie immobilizacji enzymów

Zdarta Jakub

02/09/2016 - 01/09/2018

03/32/PNCN/2388

Nowe materiały mezoporowate jako wypełniacze aktywne

Voelkel Adam

14/04/2016 - 13/07/2019

03/31/PNCN/3828

Elektrosorpcja wodoru w hybrydowych układach redoks

Menzel Jakub

22/02/2016 - 21/08/2018

03/31/PNCN/0371

Eksfoliowany grafit oraz eksfoliowane interkalacyjne związki grafitu otrzymywane na drodze ozonowania wybranych interkalacyjnych związków

Krawczyk Piotr

11/02/2016 - 13/02/2019

03/31/PNCN/0365

Nowa generacja materiałów biopolimerowych o specyficznych właściwościach elektrochemicznych

Stępniak Izabela

28/01/2016 - 27/07/2019

03/31/PNCN/4957

Mechanizm procesów ładowania/wyładowania na granicy faz elektroda/elektrolit w superkondesatorach

Béguin François<

30/09/2015 - 29/06/2019

03/32/PNCN/2321

Nowe, funkcjonalne kompotenty wytwarzane na bazie surowców odnawialnych do matreiałów ściernych

Jesionowski Teofil

22/09/2015 - 21/09/2018

03/32/PNCN/2777

Niestacjonarne konwekcyjne suszenie materiałów biologicznych ze wspomaganiem mikrofalowym i ultradźwiękowym

Szadzińska Justyna

04/09/2015 - 03/11/2018

03/32/PNCN/4415

Oznaczanie aktywności powierzchniowej oraz pracy adhezji pomiedzy szkliwem i zębiną zębów bydlęcych a wypełnieniami stomatologicznymi

Voelkel Adam

18/08/2014 - 17/08/2017

03/31/PNCN/0719

Samorzutne procesy na granicy faz elektroda/elektrolit

Lota Grzegorz

14/05/2014 - 13/11/2019

03/31/PNCN/0107

Kinetyka procesów elektrochemicznych dla elektrod układów litowo-jonowych

Lewandowski Andrzej

03/03/2014 - 02/03/2017

03/32/PNCN/0159

Zaawansowane funkcjonalne materiały hybrydowe krzemionka-lignina

Jesionowski Teofil

20/02/2014 - 19/02/2017

03/32/PNCN/0950

Określenie modyfikacji komórek bakterii środowiskowych zachodzących w trakcie degradacji związków węglowodorowych z udziałem surfakantów

Kaczorek Ewa

08/07/2013 - 07/04/2017

NAWA


 

PROJEKT

TYTUŁ PROJEKTU

KIEROWNIK

REALIZACJA

0912/NAWA/7552

Nowe nośniki w systemie HF dla selektywnego wydzielania jonów metali szlachetnych ze źródel odpadowych

Wieszczycka Karolina

01/01/2019 - 30/11/2020