MISJA I STRATEGIA WYDZIAŁU

Strategia rozwoju Wydziału Technologii Chemicznej na lata 2021-2030

Strategia rozwoju Wydziału Technologii Chemicznej na lata 2021-2030 jest ściśle powiązana ze „Strategią rozwoju Politechniki Poznańskiej 2021-2030”, przyjętą uchwałą Senatu Politechniki Poznańskiej w dniu 7 lipca 2021 r.

 

MISJA I WIZJA

 

Misją Wydziału Technologii Chemicznej jest wysoka jakość kształcenia na poziomie inżynierskim, magisterskim i doktorskim, w powiązaniu z prowadzonymi innowacyjnymi badaniami naukowymi i pracami badawczo-rozwojowymi, jak również upowszechnianie wiedzy w społeczeństwie w zakresie szeroko rozumianej technologii i inżynierii chemicznej. Przyjęto także wizję Wydziału jako liczącego się partnera uczelni krajowych i zagranicznych, podejmującego nowe wyzwania, wytyczającego nowe kierunki badań, również w ścisłej współpracy z otoczeniem gospodarczym.

 

STRATEGIA

 

Strategia rozwoju Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej wpisuje się w treści strategii Uczelni opisanej w części zatytułowanej: „Jedność celów i miejsca – różnorodność możliwości” oraz dostosowuje się do nowych wyzwań społeczno-gospodarczych.

 

CELE STRATEGICZNE

 

Zdefiniowane cele Wydziału realizowane będą poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz efektywne wykorzystanie i rozwijanie infrastruktury zlokalizowanej na terenie kampusu Warta. Cele strategiczne Wydziału wpisujące się w obszary strategii Uczelni:
WIELOKIERUNKOWE PODNOSZENIE
JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 

Kształcenie na Wydziale Technologii Chemicznej odbywa się zgodnie ze strategią Uczelni, której priorytetem jest edukacja i badania naukowe. Prowadzone jest ono na sześciu kierunkach: Technologia chemiczna, Chemical technology, Inżynieria chemiczna i procesowa, Inżynieria farmaceutyczna, Technologie obiegu zamkniętego, Technologie ochrony środowiska. Absolwenci studiów, dzięki kompetentnej kadrze współpracującej z ośrodkami naukowymi, jak i z przemysłem, zdobywają wykształcenie pozwalające rozwijać w Polsce konkurencyjną gospodarkę i budować świadomość społeczeństwa o konieczności zdobywania wiedzy.

Jakość kształcenia na Wydziale Technologii Chemicznej oparta jest na kadrze o wysokich kwalifikacjach, współpracującej z szeregiem polskich i zagranicznych ośrodków badawczych, prowadzącej badania na najwyższym światowym poziomie, których wyniki publikowane są w renomowanych czasopismach naukowych. Działalność naukowa jest również ściśle powiązana z procesem kształcenia, ponieważ tematyka prowadzonych na Wydziale prac badawczych jest komplementarna z wiedzą przekazywaną studentom. Stanowi to podstawę prawidłowego funkcjonowania Wydziału dążącego do kształcenia opartego na najnowszej wiedzy naukowej, co bezpośrednio przyczynia się do rozwoju nauki na świecie. Ważnym aspektem misji Wydziału jest umiędzynarodowienie realizowane poprzez zwiększenie zainteresowania studentów zagranicznych anglojęzyczną ofertą studiów oraz stymulowanie mobilności studentów dzięki programom finansowanym ze środków Unii Europejskiej (np. Erasmus+, Uniwersytet Europejski EUNICE).

Istotnym elementem w kształceniu przyszłych inżynierów jest również rozwijanie współpracy Wydziału z jednostkami sektora gospodarczego, co przekłada się zarówno na praktyczne ukierunkowanie prowadzonych badań naukowych pracowników, jak i na poszerzanie tematyki zajęć dydaktycznych o zagadnienia odnoszące się do realiów przemysłowych.

Dodatkowo wsparcie wydziałowych kół naukowych oraz organizacji studenckich pozwoli studentom na rozwój ich pasji naukowych i kreatywności, nawiązywanie licznych znajomości, a także przyczyni się do budowania wartościowych relacji wśród społeczności akademickiej Wydziału.

Z kolei efektywne wykorzystanie nowoczesnej infrastruktury Uczelni na Kampusie Warta zapewni większą integrację i konsolidację społeczności akademickiej.

 

STYMULOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ
DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ

 

Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej to jednostka o ugruntowanej pozycji i istotnej rozpoznawalności w kraju i na świecie, czego dowodem są liczne osiągniecia naukowe pracowników. Misją Wydziału jest stałe podnoszenie jakości oraz prowadzenie innowacyjnych badań naukowych i prac rozwojowych, które są katalizatorem rozwoju kadry i przekładają się bezpośrednio na kategoryzację jednostki oraz budowanie jej wizerunku na arenie krajowej i międzynarodowej.

Stały rozwój naukowy nauczycieli akademickich to m.in. wspieranie młodych talentów (studenci, doktoranci) w taki sposób, aby wykorzystać ich pasję, chęć rozwoju i umiejętnie przełożyć to na podnoszenie jakości prowadzonych badań. Kluczowa jest również dbałość o wysoką jakość publikacji naukowych o światowym oddziaływaniu, czy też motywowanie nauczycieli akademickich do aplikowania o projekty badawcze ze źródeł zewnętrznych (NCN, NCBiR, FNP). Narzędziami do działania na rzecz doskonałości naukowej są m.in. nagrody finansowe dla najbardziej aktywnych naukowców, możliwość obniżenia pensum dydaktycznego dla osób realizujących projekty badawcze, stałe monitorowanie rozwoju pracowników Wydziału oraz rozmowy motywacyjne, których celem jest pobudzenie do zwiększonej aktywności naukowej oraz ubiegania się o stopnie i tytuły naukowe. Nie bez znaczenia jest system oceny osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich stale wspierający ich rozwój.

Poszukiwanie strategicznych i innowacyjnych obszarów badawczych jest katalizatorem działalności naukowej kadry Wydziału. Istotne w takiej działalności jest wielokierunkowe wsparcie rozwoju naukowego, zwłaszcza młodych naukowców, poprzez stymulowanie interdyscyplinarnych działań pomiędzy różnymi grupami. W ten nurt wpisują się projekty badawcze realizowane we współpracy z innymi zespołami badawczymi Politechniki Poznańskiej czy z jednostkami sektora gospodarczego (m.in. projekty badawczo-rozwojowe) i związany z tym transfer wiedzy do gospodarki.

Wszechstronne i efektywne wykorzystanie infrastruktury badawczej Politechniki Poznańskiej, w tym Wydziału Technologii Chemicznej w zdecydowany sposób przekłada się na zwiększone spektrum metod analitycznych i związany z tym poziom prowadzonych prac badawczych.

Kluczową misją Wydziału jest także inicjowanie i wspieranie kontaktów naukowych kadry z jednostkami zagranicznymi. Mobilność kadry akademickiej Wydziału to nie tylko podnoszenie własnych kompetencji, ale zdobywanie, bezcennego z punktu widzenia rozwoju Wydziału, doświadczenia zarówno w zakresie dydaktycznym, jak i naukowym w wielokulturowym środowisku. Komplementarność doświadczenia kadry naukowej, wielokierunkowe wsparcie czy zaplecze infrastrukturalne, stwarzają możliwości nieustannego rozwoju, którego miarą jest reputacja i doskonałość naukowa Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.

 

WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM
GOSPODARCZYM

 

Wydział Technologii Chemicznej buduje i rozwija szeroką współpracę z otoczeniem gospodarczym realizując misję o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa. Jednym z priorytetów działalności Wydziału powinno być zintensyfikowanie współpracy z otoczeniem gospodarczym w zakresie transferu wyników badań do przemysłu i zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania dla rozwoju Wydziału. Kluczowym działaniem będzie rozszerzenie oferty naukowo-badawczej o zagadnienia związane z oczekiwaniami sektora gospodarczego w kierunku opracowywania technologii, prac badawczo-rozwojowych oraz know-how.

Szczególna uwaga Wydziału skierowana będzie na możliwość zaangażowania sektora gospodarczego w proces kształcenia na poszczególnych kierunkach poprzez udział przedstawicieli przemysłu w Radach Programowych, co pozwoli na lepsze dostosowanie oferty dydaktycznej do wymagań rynku pracy. Taki model kształcenia, oparty na wzajemnym przenikaniu się rzeczywistej działalności podmiotów gospodarczych z efektami uczenia się objętymi programem studiów, zapewni studentom możliwość poznania najnowszych technologii i zdobycie praktycznych umiejętności korzystając z przekazanej na Uczelni wiedzy.

Działania Wydziału ukierunkowane będą również na zwiększenie ilości prac dyplomowych tematycznie związanych z potrzebami rynku i realizowanych z udziałem sektora gospodarczego.

Istotnym aspektem dla rozwoju współpracy z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego będzie powołanie Rady Społecznej Wydziału, której zadaniem będzie pozyskiwanie informacji i opinii w celu diagnozowania potrzeb rynku pracy oraz monitorowanie współpracy Wydziału z jednostkami przemysłowymi.

 

BUDOWANIE WIZERUNKU WYDZIAŁU
PRZYJAZNEGO I OTWARTEGO NA OTOCZENIE

 

Budowanie i rozwijanie szerokiej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest misją o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa. Współpraca w tym zakresie obejmuje różne podmioty, do których można zaliczyć instytuty naukowe, placówki edukacyjne czy samorządowe.

Promowanie nauki i Uczelni odbywa się poprzez udział Wydziału Technologii Chemicznej w wydarzeniach takich jak m.in. Noc Naukowców, jak również angażowanie się w przedsięwzięcia przybliżające nauki chemiczne dzieciom i młodzieży w trakcie wykładów, pokazów, a także zajęć laboratoryjnych. Programy promocyjne, takie jak Drzwi Otwarte na Politechnice Poznańskiej, Dziewczyny na Politechniki, czy Targi Edukacyjne pomagają absolwentom szkół średnich zapoznać się z aktualną ofertą kształcenia.

Utrzymywanie i nawiązywanie współpracy ze szkołami średnimi realizowane jest poprzez organizację wykładów otwartych i warsztatów. To także udział Wydziału w projekcie „Czas zawodowców bis”. Jest to niewątpliwie uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej szkół średnich, zachęcające ich najlepszych absolwentów do studiowania na Wydziale Technologii Chemicznej.