Misja i strategia rozwoju

STRATEGIA DZIAŁANIA WYDZIAŁU TECHNOLOGII CHEMICZNEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

(Uchwała Rady Wydziału Technologii Chemicznej PP z dnia 4 listopada 2014 r.)

 

MISJA

 

Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej realizuje misję zgodną z misją Politechniki Poznańskiej określoną w Uchwale Nr 114 Senatu PP z dnia 15 grudnia 2010 r. pt. "Strategia rozwoju Politechniki Poznańskiej do roku 2020".
Misją Wydziału jest realizacja i rozwój kształcenia na wszystkich stopniach studiów wyższych oraz w trybie kształcenia ustawicznego a także upowszechnianie wiedzy w społeczeństwie w zakresie wszystkich aspektów szeroko rozumianej technologii i inżynierii chemicznej wraz z ich uwarunkowaniami ekologicznymi i społecznymi, w powiązaniu z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami badawczo-rozwojowymi. Misja ta jest realizowana w ścisłej współpracy z przyszłymi pracodawcami absolwentów i kontakcie ze społeczeństwem.

 

WIZJA

 

Wydział mieszczący się w grupie najlepszych wydziałów w kraju, rozpoznawalny w Europie, partner uczelni krajowych i zagranicznych, szeroko współpracujący z jednostkami gospodarki, gwarantujący wysoką jakość kształcenia oraz światowy poziom prac naukowych i badawczo-wdrożeniowych.
Powyższą wizję Wydziału w perspektywie roku 2020 definiują szczegółowiej następujące elementy:

 

 1. Wydział Technologii Chemicznej ma ugruntowaną pozycję na europejskim rynku badawczym o czym świadczą liczne publikacje w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej, często cytowane przez autorów z innych ośrodków naukowych. Znaczna część badań realizowana w związku z aspektami praktycznymi, we współpracy z przedsiębiorstwami. Szeroko prowadzona działalność wdrożeniowa. Wysoka pozycja Wydziału w kategoryzacji jednostek naukowych.
 2. Wydział oferuje atrakcyjne z punku widzenia rynku pracy i rozwoju osobistego kierunki kształcenia. Realizując je na bardzo dobrym poziomie, przy pomocy kadry o dużym doświadczeniu oraz osiągnięciach własnych, w oparciu o nowoczesne zaplecze dydaktyczne, we współpracy z innymi ośrodkami naukowo-dydaktycznymi, jest pozytywnie postrzegany na rynku kształcenia. Przyciąga wielu dobrych kandydatów, dla których studiowanie na WTCh PP jest powodem do dumy.
 3. Znaczne pozyskiwanie funduszy na projekty naukowe, dydaktyczne oraz wdrożeniowe, szeroka współpraca z jednostkami gospodarki, a także atrakcyjność kształcenia umożliwiająca przyjmowanie właściwej ilości studentów w stosunku do możliwości jest gwarantem stabilności finansowej Wydziału, umożliwiającej prowadzenie aktywnej polityki naukowej, dydaktycznej i kadrowej.
 4. Struktura organizacyjna Wydziału jest dostosowana do zadań, co umożliwia skuteczne zarządzanie, szybkie działanie oraz brak przerostów administracyjnych. Umożliwia także efektywne wykorzystywanie kadry wspomagającej dydaktykę i badania naukowe.
 5. Wydział jest promowany w środkach masowego przekazu, prezentowane są jego osiągnięcia. Jest dobrze rozpoznawalny w środowisku. Szeroko prowadzona jest akcja popularyzująca poszczególne kierunki studiów.

 

AKTUALNY STAN

 

Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej w 2018 r. będzie obchodził pięćdziesiątą rocznicę utworzenia. Miniony okres był ciągłym dążeniem do konsolidacji i rozwoju. Był okresem wypracowywania właściwej polityki, metod działania oraz wzmacniania kadry. Od kilkunastu lat ten rozwój odbywa się w sposób stosunkowo stabilny.
Aktualną sytuację Wydziału można krótko scharakteryzować w następujący sposób:

 

 1. Wydział zatrudnia 31 samodzielnych pracowników naukowych (profesorów i doktorów habilitowanych, w tym 2 członków korespondentów PAN i 14 profesorów tytularnych. Grupę tą wspiera 71 doktorów, i 35 pozostałych pracowników. Niestety pewna część kadry jest stosunkowo mało aktywna. Odejście w najbliższych latach na emeryturę kilku profesorów i doktorów habilitowanych wymaga intensywnych działań w zakresie rozwoju kadry.
 2. Wydział posiada prawa doktoryzowania w dziedzinie /dyscyplinie: nauki chemiczne/chemia, nauki chemiczne/technologia chemiczna, nauki techniczne/technologia chemiczna oraz prawa habilitowania w dziedzinie/dyscyplinie nauki chemiczne/technologia chemiczna. Brak uprawnień doktoryzowania w naukach technicznych/inżynieria chemiczna ogranicza z formalnego punktu widzenia rozwój kadry w tej dziedzinie.
 3. Kadra i uprawnienia umożliwiają prowadzenie Studiów doktoranckich "Technologia chemiczna", oraz we współpracy z innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi interdyscyplinarnych studiów doktoranckich "Nauka o materiałach" i "Nanotechnologie".
 4. Kształcenie na studiach I i II stopnia odbywa się na trzech kierunkach: technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, ochrona środowiska. Dydaktyka prowadzona jest na dobrym poziomie, opracowane programy kształcenia są ambitne i pozwalają absolwentom na znalezienie dobrej pracy. Na studiach II stopnia, na kierunku technologia chemiczna realizowane jest także kształcenie w języku angielskim w zakresie kompozytów i nanomateriałów. Niestety brak na Wydziale oferty kształcenia na studiach I stopnia w języku angielskim. Pogłębiający się niż demograficzny będzie przekładał się na mniejszą ilość kandydatów na studia. Może to prowadzić do zmniejszenia atrakcyjności niektórych kierunków studiów. Konieczne są działania uatrakcyjniające ofertę dydaktyczną i poszukiwanie nowych obszarów kształcenia, odpowiadających przyszłym wyzwaniom.
 5. Badania naukowe prowadzone na Wydziale mają w większości obszarów związanych z technologią i inżynierią chemiczną bardzo wysoki poziom merytoryczny, o czym świadczą publikacje w czasopismach o dużej randze międzynarodowej. Na dobrym poziomie utrzymuje się współpraca międzynarodowa realizowana poprzez środki uzyskiwane w odpowiednich programach badawczych. Pracownicy Wydziału stosunkowo często składają wnioski o granty naukowo-badawcze uzyskując przeciętny współczynnik sukcesu. Konieczne są dalsze działania ukierunkowujące badania naukowe na nowoczesne obszary o dużych możliwościach aplikacyjnych.
 6. Współpraca zespołów badawczych z przemysłem prowadzona jest w dosyć ograniczonym zakresie i należy dążyć do znacznego jej zintensyfikowania. Trudności te dotyczą wielu jednostek naukowych i mają w warunkach polskich charakter systemowy. W wielu sytuacjach oferta Wydziału i oczekiwania przemysłu są dość odległe.
 7. Baza materialna Wydziału przez wiele lat była bardzo słaba. Szczególnie dotyczyło to zajmowanych lokali znajdujących się w różnych miejscach Poznania i ich dostosowania do potrzeb kształcenia i badań. Od 2014r. sytuacja ta uległa radykalnej zmianie wraz z oddaniem do użytku Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej, zrealizowanego w oparciu o fundusze unijne. Należy teraz dostosować funkcjonowanie Wydziału do nowych możliwości. Centrum pozwala na koncentrację wszystkich pracowników w Kampusie Warta, umożliwiając skupienie się na realizowanych zadaniach.

 

STRATEGIA

 

Nowa od 2014 r. siedziba Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, a tym samym nowa sytuacja funkcjonalna, wymaga zdefiniowania strategii działań na rzecz dalszego rozwoju z uwzględnieniem otwierających się nowych możliwości. Powstaje także szansa na podjęcie działań w kierunku wzmocnienia tych aspektów funkcjonowania Wydziału, z którymi dotąd radziliśmy sobie najgorzej, i poprawy tych, które realizowane dotąd w zadawalający sposób mogą być realizowane lepiej. Biorąc pod uwagę istniejący stan oraz zagrożenia mogące się pojawić w przyszłości, strategia działania Wydziału Technologii Chemicznej koncentruje się na następujących zadaniach:
 1. Rozwój i podnoszenie poziomu badań naukowych. Będziemy dążyć do koncentracji badań na najbardziej aktualnych zagadnieniach, umożliwiających uzyskiwanie finansowania w polskich i międzynarodowych programach badawczych. Kluczową sprawą będzie współpraca między różnymi zespołami, pozwalająca na realizację badań interdyscyplinarnych oraz podejmowanie dużych problemów badawczych.
 2. Kształcenie na wysokim poziomie w oparciu o nowoczesną infrastrukturę i szeroką ofertę dydaktyczną przystosowujące do pracy i funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy. Oferta kształcenia będzie dostosowywana do potrzeb rynku pracy. W coraz większym stopniu będziemy włączać pracodawców w proces kształcenia, przede wszystkim w formie praktyk oraz kilkumiesięcznych staży przemysłowych ale także jako wykładowców. W celu umożliwienia studiowania studentom zagranicznym będziemy dążyć do uruchomienia studiów I stopnia w języku angielskim.
 3. Motywacyjne awansowanie pracowników oraz promowanie rozwoju młodej kadry. W celu motywowania pracowników do angażowania się w badania i dydaktykę wynagradzanie i awansowanie musi być powiązane z uzyskiwanymi rezultatami. Prowadzi to do aktywizacji osób, które ograniczają się tylko do wykonywania podstawowych obowiązków. Warunkiem płynnego funkcjonowania Wydziału oraz utrzymania uprawnień jest odtwarzanie ubywającej wraz z upływem czasu kadry naukowo-dydaktycznej. Rozwój młodej kadry musi wyprzedzać odchodzenie starszych pracowników. Jednocześnie należy młodym pracownikom samodzielnym umożliwić promowanie prac doktorskich.
 4. Rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych i kształcenia. Współpraca międzynarodowa identyfikuje Wydział w innych krajach, pozwala dotrzeć do możliwości badawczych niedostępnych w Polsce. Jest warunkiem międzynarodowej wymiany studentów oraz otwiera możliwość zwiększenia ilości studiujących na Wydziale.
 5. Wzmacnianie współpracy z przemysłem. Współpraca z przemysłem jest niezbędnym elementem funkcjonowania Wydziału zarówno w sferze badań naukowych jak i kształcenia. Umożliwia ona identyfikowanie ważnych gospodarczo tematów badawczych, może stać się źródłem ich finansowania. W kształceniu pozwala dostosować wiedzę i umiejętności absolwentów do oczekiwań gospodarki.
 6. Działania na rzecz integracji pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów. W Uczelni i na Wydziale funkcjonuje społeczność akademicka składająca się z pracowników, doktorantów i studentów. Włączenie współdziałania wszystkich tych grup w realizację badań i kształcenia doprowadzi do zdecydowanie efektywniejszego wykorzystania potencjału Wydziału.
 7. Promocja Wydziału w środowisku gospodarczym oraz wśród młodzieży. Niezbędna jest intensywna promocja Wydziału w obu tych środowiskach, ponieważ powinna się ona przełożyć bezpośrednio na rozwój współpracy z przedsiębiorstwami, które są odbiorcami wyników naszej pracy w zakresie badań jak i kształcenia. Lepsza znajomość Wydziału w społeczeństwie powinna również doprowadzić do zwiększenia liczby kandydatów na studia, co powinno wpłynąć na wyższy poziom kandydatów zakwalifikowanych na studia.

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI STRATEGII

 

Efekt działań strategicznych będzie można obserwować poprzez następujące wskaźniki:

 1. W zakresie rozwoju i podnoszenia poziomu badań naukowych:
  - liczba publikacji w renomowanych czasopismach o obiegu międzynarodowym,
  - liczba cytowań publikacji,
  - liczba patentów i zgłoszeń patentowych krajowych, europejskich i światowych,
  - liczba i ranga projektów badawczych realizowanych na Wydziale.
 2. W zakresie kształcenia:
  - sprawność nauczania na studiach I i II stopnia,
  - udział studentów w prowadzonych wykładach,
  - wysokość ocen pracowników naukowo-dydaktycznych w anonimowych ankietach,
  - losy absolwentów Wydziału określone na podstawie monitoringu i ankietowania,
  - charakter podjętej po studiach pracy zawodowej.
 3. W zakresie motywacyjnego awansowania pracowników oraz promowania rozwoju młodej kadry:
  - liczba nagród różnego szczebla uzyskiwana przez pracowników,
  - ocena dorobku naukowego realizowana od wielu lat na Wydziale oraz wyniki kategoryzacji jednostek naukowych,
  - liczba i rodzaj stopni i tytułów naukowych uzyskanych przez pracowników Wydziału.
 4. W zakresie rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych i kształcenia:
  - liczba projektów badawczych realizowanych we współpracy międzynarodowej,
  - liczba pracowników wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych,
  - liczba pracowników ośrodków zagranicznych przyjeżdżających na Wydział.
 5. W zakresie wzmacnianie współpracy z przemysłem:
  - liczba tematów realizowanych wspólnie z przedsiębiorstwami,
  - liczba uzyskanych wdrożeń,
  - ilość pracowników przedsiębiorstw bezpośrednio zaangażowanych w kształcenie na Wydziale,
  - liczba staży i praktyk dłuższych niż 1 miesiąc, w których brali udział studenci.
 6. W zakresie działania na rzecz integracji pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów:
  - liczba działań, w które włączeni są jednocześnie pracownicy i studenci,
  - efekty działania studenckiego ruchu naukowego mierzone liczbą publikacji, udziału w konferencjach
  - liczba spraw konsultowanych i opiniowanych przez samorząd studentów i doktorantów
 7. W zakresie promocji Wydziału w środowisku gospodarczym oraz wśród młodzieży:
  - liczba przedsiębiorstw współpracujących z Wydziałem,
  - liczba wspólnych inicjatyw Wydziału i przedsiębiorstw,
  - liczba punktów uzyskiwanych przez kandydatów przyjętych na studia.