Pracownia HPLC

Ultra-wysokosprawny chromatograf cieczowy (UHPLC) sprzężony ze spektrometrem mas wyposażonym w detektor kwadrupol-czas przelotu (Q-TOF-MS/MS) wraz z dodatkowym wyposażeniem.  

Podstawę wysokosprawnego chromatografu cieczowego stanowi system Agilent 1290 Infinity II LC sprzężony ze spektrometrem mas 6546 LC/Q-TOF, który zapewnia szybką, czułą i powtarzalną analizę zarówno małych jak i dużych cząsteczek. System Agilent 1290 Infinity II LC jest również wyposażony w detektor z matrycą diodową (DAD) oraz detektor fluorescencyjny (FLD).

Cechy i zalety

 • Duża szybkość analizy przy zachowaniu wysokiej rozdzielczości oraz czułości
 • Niskie limity detekcji rzędu pikogramów i femtogramów
 • Możliwość identyfikacji dużej liczby związków w trakcie pojedynczej analizy
 • Wysoka powtarzalność analiz
 • Wyższa rozdzielczość chromatograficzna – specjalnie zaprojektowane elementy drogi przepływu próbki pozwalają osiągnąć najniższy poziom rozproszenia próbki w układzie poza kolumną
 • Wysoka jakość danych umożliwiająca analizę jakościową oraz ilościową
 • Możliwość precyzyjnego projektowania metody analitycznej dzięki zastosowaniu pompy binarnej

Rodzaje stosowanych detektorów:

Spektrometr mas Q-TOF

Q-TOF-MS/MS jest spektrometrem mas, który wykorzystuje kwadrupol, heksapolową komórkę kolizyjną oraz jednostkę mierzącą czas przelotu do wygenerowania widma masowego (MS/MS). Zadaniem kwadrupola jest selekcja jonów prekursorowych, następnie fragmentowanych w komórce kolizyjnej do jonów potomnych, które są kierowane do detektora. Spektrometr umożliwia pracę zarówno w trybie jonizacji ujemnej jak i dodatniej, a także w trybie szybkiej zmiany polaryzacji.

Możliwe wykorzystanie następujących źródeł do jonizacji próbki:

 • Multimode – jonizacja wielotrybowa, działa jednocześnie w trybie ESI (jonizacja przez elektrorozpylanie) oraz APCI (jonizacja chemiczna pod ciśnieniem atmosferycznym). Może również pracować tylko w pojedynczym trybie ESI lub APCI
 • Dual AJS ESI – generuje jony poprzez elektrorozpylanie, dodatkowo wykorzystując innowacyjną Technologię Agilent Jet Stream, której zastosowanie ułatwia oddzielenie rozpuszczalnika od analitu, co znacznie zwiększa ilość jonów dostarczanych do spektrometru mas
 • DART (Direct Analysis in Real Time) – pozwala na przeprowadzenie bezpośredniej analizy w czasie rzeczywistym. Dzięki zdolności do generowania elektronicznych lub wibronowych form wzbudzonych, które oddziałują z cząsteczkami analitu, umożliwia szybką, bezkontaktową analizę próbek. Zaletę stosowania źródła DART stanowi brak specjalnych wymagań dotyczących przygotowania próbki

Detektor z matrycą diodową wyposażony w lampę deuterową, która emituje światło w zakresie długości fal od 190 do około 800 nm. Detektor umożliwia rejestrację sygnałów dla kilku długości fali jednocześnie, a także detekcję w pełnym spektrum przy tempie zbierania danych wynoszącym do 240 Hz.

Detektor fluorescencyjny wykorzystujący ksenonową lampą błyskową jako źródło promieniowania. Detektor posiada regulowaną długość fali wzbudzenia lub emisji w zakresie
200–1200 nm. Duża szybkość detekcji połączona z tempem zbierania danych wynoszącym do
148 Hz pozwalają dotrzymać tempa analizom przeprowadzanym przez ultra szybkie systemy LC.

 

Przykładowe obszary zastosowań

 • Analizy środowiskowe
 • Analiza mieszanin jedno-, jak i wieloskładnikowych
 • Identyfikacja i charakterystyka zanieczyszczeń
 • Identyfikacja i charakterystyka peptydów/białek
 • Bezpieczeństwo żywności
 • Analiza związków naturalnych
 • Analiza związków farmaceutycznych (biodostępność, pK)
 • Metabolomika, analiza jakościowa oraz ilościowa metabolitów z różnych klas chemicznych i biologicznych
 • Analiza biomarkerów

 

 

 

Koszt wykonania analizy HPLC ustalany jest indywidualnie. Na cenę usługi wpływa m.in. rodzaj podmiotu zlecającego badanie (zleceniodawca z Politechniki Poznańskiej/spoza Politechniki Poznańskiej/jednostka przemysłowa), liczba próbek i preparatów oraz stosowane metody badawcze.


Jeżeli chcesz zlecić wykonanie analizy oraz ustalić koszty, skontaktuj się z nami:
tel. 61 665 3747 lub e-mail: daria.szada@put.poznan.pl
tel. 61 665 3747 lub e-mail: jakub.zdarta@put.poznan.pl
Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej.