Historia wydziału

Od momentu powstania w 1919 roku Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn do 1939 r., zgodnie z posiadanymi dokumentami była wykładana chemia. W 1946 r. powstał w Szkole Inżynierskiej Zakład Chemii Ogólnej. Kierownikiem został docent Kazimierz Kapitańczyk. W 1952 r. Zakład został przekształcony w Katedrę Chemii Ogólnej na Wydziale Budownictwa [Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.06.1952 w sprawie zmian organizacyjnych w Szkole Inżynierskiej w Poznaniu. Monitor Polski 1952 nr A-73 poz.1171 s.1376]. Laboratorium chemiczne byłego Zakładu Chemii przemianowano na Zakład Chemii. Katedra miała więc jeden zakład o charakterze badawczym, który zaczął nawiązywać ścisłe kontakty z przemysłem wielkopolskim.

W 1955 r. z chwilą przekształcenia Szkoły Inżynierskiej na Politechnikę Katedra Chemii Ogólnej wchodziła odtąd w skład Wydziału Budowy Maszyn. Liczyła siedmiu pracowników naukowo - dydaktycznych i dwóch laborantów, w roku akademickim.

Od 1964 r. w skład Katedry wchodziły dwa zakłady: Chemii Ogólnej, kierowany przez K. Kapitańczyka, i Fizykochemicznych Metod Badań, kierowany przez Z. Kurzawę. W roku akademickim 1965/66 utworzono trzeci zakład - Technologii Chemicznej i Projektowania Aparatury (do otrzymywania węgli generatorowych, żarzonych i aktywnych z węgla brunatnego, ksylitów, drewna i innych surowców). W ostatnich latach przed powstaniem Wydziału Katedra liczyła 40 pracowników w tym 18 naukowo - dydaktycznych.

Rozwój organizacyjny kierowanej przez K. Kapitańczyka Katedry Chemii Ogólnej, stały rozwój naukowy jej pracowników oraz pomyślnie układająca się współpraca naukowo-badawcza z przemysłem dawały realną szansę powołania Wydziału Chemicznego i zaspokojenia potrzeb kadrowych intensywnie rozwijającego się wówczas wielkopolskiego przemysłu chemicznego.

Po krótkim okresie prac organizacyjnych utworzono z dniem 1 kwietnia 1968 r. Wydział Chemiczny. [Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24.02.1968 w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Poznańskiej. Dz.Urz.Min.Ośw.Szk.Wyż. 1968 nr A-3 poz.16 s.2-3]. Zarządzenie to zakończyło działalność Katedry Chemii Ogólnej, a jej pracownicy automatycznie przeszli do nowo powstałych na Wydziale Chemicznym instytutów. Równocześnie, w wyniku porozumienia z Politechniką Śląską w Gliwicach, zagwarantowane zostało zasilenie kadry naukowej Wydziału Chemicznego przez docentów: S. Goszczyńskiego i K. Kozioła oraz J. Szafnickiego ze Zjednoczenia Przemysłu Izolacji Budowlanej w Chorzowie. Instytutową strukturę Wydziału Ministerstwo zatwierdziło pismem z dnia 16.09.1968 r.

W skład Wydziału Chemicznego weszły dwa instytuty: Instytut Podstawowych Problemów Chemicznych (dyr. K. Kapitańczyk) z czterema zakładami oraz Instytut Technologii Chemicznej (dyr. S. Goszczyński) z pięcioma zakładami.

Pierwszym dziekanem Wydziału Chemicznego mianowano jego organizatora - Jarogniewa Broniarza.