Inżynieria chemiczna i procesowa - I stopień

Kształcenie ma charakter szeroko profilowany. Oprócz podstawowych wiadomości z zakresu chemii, technologii chemicznej i biotechnologii oraz przedmiotów ogólnotechnicznych (materiało- i maszynoznawstwo, termodynamika procesowa, informatyka, elektrotechnika i elektronika, pomiary i sterowanie przemysłowe, ochrona środowiska, metody kontroli procesów technologicznych), studenci poznają szereg operacji występujących w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i innych przemysłach przetwórczych (farmaceutycznym, rolno - spożywczym, zielarskim, kosmetycznym, papierniczym) oraz w energetyce. Szczególny nacisk położony będzie na takie przedmioty specjalistyczne, jak: matematyczne podstawy i modelowanie procesów transportu, reologia stosowana, zjawiska przepływowe i mieszanie układów ciekłych i wielofazowych, kinetyka i dynamika procesów wymiany ciepła i masy, inżynieria reaktorów, technologia i fizykochemia rozpuszczalników, inżynieria ośrodków porowatych, inżynieria elektrochemiczna, gospodarka wodno-ściekowa, projektowanie procesów i urządzeń technologicznych.

Tryb i czas trwania studiów

Studia stacjonarne I-go stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Programy nauczania zostały ustawione w taki sposób, aby oprócz systematyki wiedzy, zapewniały nowoczesny w formie i treści przebieg procesu kształcenia, w trakcie którego na każdym szczeblu duży nacisk stawiany jest na wykorzystywanie technik komputerowych oraz zagadnienia współczesnej normalizacji i standaryzacji. W obecnej dobie intensywnie powstających małych i średnich firm produkcyjnych, planowanego rozwoju przemysłu rolno-spożywczego, wchodzenia na rynek coraz to nowszych technologii chemicznych, środków czyszczących, konserwujących, produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych i rozwoju wielu innych różnorodnych branż, w których inżynieria procesowa stanowi podstawowy czynnik ekonomicznej i ekologicznej produkcji, specjaliści z zakresu technologii chemicznej o specjalności inżynieria procesów technologicznej są bardzo poszukiwani na rynku pracy. Absolwenci tej specjalności zdobędą wykształcenie pozwalające z jednej strony na analizy teoretyczno-doświadczalne poszczególnych procesów technologicznych, ich modyfikację, intensyfikację i optymalizację, ale również na projektowanie nowych instalacji przemysłowych, unowocześnianie istniejących, wykonywanie dokumentacji technicznej, formułowanie wymagań ilościowo-analitycznych, analizy zabezpieczeń systemów produkcyjnych. Uzyskają także kwalifikacje umożliwiające im wdrażanie nowych materiało- i energooszczędnych technologii, sprawowanie nadzoru nad uruchamianiem i eksploatacją aparatury przemysłowej. Mogą być zatrudniani nie tylko w biurach projektów i zakładach przemysłowych, lecz stanowią cenny nabytek dla wszelkich instytucji naukowo-badawczych, szkolnictwa różnych szczebli, służb ochrony środowiska oraz zakładów budowy aparatury procesowej. Kandydat na studia powinien wykazywać zdolności i zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi (matematyka, chemia, fizyka, informatyka, biologia). Powinien również wykazywać predyspozycje do pracy laboratoryjnej oraz rozwiązywania zagadnień technicznych, zarówno w zakresie projektowania jak również wykonawstwa i eksploatacji.


Wykaz zajęć prowadzonych na kierunku

Semestr 1 Semestr 2
Matematyka Matematyka
Fizyka Fizyka
Wstęp do inżynierii chemicznej i procesowej Chemia ogólna i nieorganiczna
Chemia ogólna i nieorganiczna Materiałoznawstwo i maszynoznawstwo chemiczne
Grafika inżynierska Podstawy inżynierii produktu i zarządzania jakością
Technologie informacyjne Metody numeryczne i programowanie
Przedmiot humanistyczny I Ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwo i ergonomia pracy
Język obcy Język obcy
Wychowanie fizyczne Przedmiot humanistyczny I
BHP Grafika inżynierska
Usługi biblioteczne Wychowanie fizyczne
Semestr 3 Semestr 4
Chemia analityczna i analiza instrumentalna Chemometria z elementami statystyki
Termodynamika procesowa Chemia analityczna i analiza instrumentalna
Chemia organiczna Chemia fizyczna
Chemia fizyczna Aparatura procesowa
Matematyczne podstawy inżynierii procesowej Mechanika płynów
Aparatura procesowa Podstawy inżynierii chemicznej i procesowej
Materiałoznawstwo i maszynoznawstwo chemiczne Elektrotechnika i elektronika
Metody numeryczne i programowanie Inżynieria środowiska
  Praktyka zawodowa 4 tygodnie
Semestr 5 Semestr 6
Identyfikacja związków organicznych Technologia polimerów
Procesy oczyszczania gazów i cieczy Kinetyka procesowa
Podstawy technologii elektrochemicznej Inżynieria reaktorów chemicznych
Reologia techniczna Technologia organiczna
Technologia nieorganiczna Laboratorium obieralne I
Inżynieria materiałów i ośrodków porowatych Identyfikacja związków organicznych
Automatyka i miernictwo przemysłowe Projekt procesowy
Wykład obieralny I Wykład obieralny II
  Praktyka zawodowa 4 tygodnie
  Umiejętności informacyjne
Semestr 7
Eksploatacja i bezpieczeństwo procesowe
Metody kontroli procesu technologicznego
Gospodarka energetyczna i odnawialne źródła energii
Laboratorium obieralne II
Wykład obieralny II
Seminarium dyplomowe
Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej

Karty ECTS dla kierunku

Inżynieria chemiczna i procesowa
2020/2021