Inżynieria chemiczna i procesowa - II stopień

Kształcenie ma charakter szeroko profilowany. Oprócz podstawowych wiadomości z zakresu chemii, technologii chemicznej i biotechnologii oraz przedmiotów ogólnotechnicznych (materiało- i maszynoznawstwo, termodynamika procesowa, informatyka, elektrotechnika i elektronika, pomiary i sterowanie przemysłowe, ochrona środowiska, metody kontroli procesów technologicznych), studenci poznają szereg operacji występujących w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i innych przemysłach przetwórczych (farmaceutycznym, rolno - spożywczym, zielarskim, kosmetycznym, papierniczym) oraz w energetyce. Szczególny nacisk położony będzie na takie przedmioty specjalistyczne, jak: matematyczne podstawy i modelowanie procesów transportu, reologia stosowana, zjawiska przepływowe i mieszanie układów ciekłych i wielofazowych, kinetyka i dynamika procesów wymiany ciepła i masy, inżynieria reaktorów, technologia i fizykochemia rozpuszczalników, inżynieria ośrodków porowatych, inżynieria elektrochemiczna, gospodarka wodno-ściekowa, projektowanie procesów i urządzeń technologicznych.

Tryb i czas trwania studiów

Studia stacjonarne II-go stopnia trwają (3 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera (uprawniającego do podjęcia studiów III-go stopnia - doktoranckich). Pełny cykl studiów trójstopniowych stacjonarnych trwa 9 lat (18 semestrów).Programy nauczania zostały ustawione w taki sposób, aby oprócz systematyki wiedzy, zapewniały nowoczesny w formie i treści przebieg procesu kształcenia, w trakcie którego na każdym szczeblu duży nacisk stawiany jest na wykorzystywanie technik komputerowych oraz zagadnienia współczesnej normalizacji i standaryzacji. W obecnej dobie intensywnie powstających małych i średnich firm produkcyjnych, planowanego rozwoju przemysłu rolno-spożywczego, wchodzenia na rynek coraz to nowszych technologii chemicznych, środków czyszczących, konserwujących, produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych i rozwoju wielu innych różnorodnych branż, w których inżynieria procesowa stanowi podstawowy czynnik ekonomicznej i ekologicznej produkcji, specjaliści z zakresu technologii chemicznej o specjalności inżynieria procesów technologicznej są bardzo poszukiwani na rynku pracy. Absolwenci tej specjalności zdobędą wykształcenie pozwalające z jednej strony na analizy teoretycznodoświadczalne poszczególnych procesów technologicznych, ich modyfikację, intensyfikację i optymalizację, ale również na projektowanie nowych instalacji przemysłowych, unowocześnianie istniejących, wykonywanie dokumentacji technicznej, formułowanie wymagań ilościowo-analitycznych, analizy zabezpieczeń systemów produkcyjnych. Uzyskają także kwalifikacje umożliwiające im wdrażanie nowych materiało- i energooszczędnych technologii, sprawowanie nadzoru nad uruchamianiem i eksploatacją aparatury przemysłowej. Mogą być zatrudniani nie tylko w biurach projektów i zakładach przemysłowych, lecz stanowią cenny nabytek dla wszelkich instytucji naukowo-badawczych, szkolnictwa różnych szczebli, służb ochrony środowiska oraz zakładów budowy aparatury procesowej. Kandydat na studia powinien wykazywać zdolności i zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi (matematyka, chemia, fizyka, informatyka, biologia). Powinien również wykazywać predyspozycje do pracy laboratoryjnej oraz rozwiązywania zagadnień technicznych, zarówno w zakresie projektowania jak również wykonawstwa i eksploatacji.


Specjalność INŻYNIERIA BIOPROCESÓW I BIOMATERIAŁÓW

Wykaz zajęć prowadzonych na specjalności

Semestr 1 Semestr 2
Podstawy biotechnologii Dynamika procesowa
Inżynieria reaktorów i bioreaktorów Optymalizacja procesowa
Język angielski specjalistyczny Projektowanie systemów procesowych
Procesy jednoczesnej wymiany ciepła i masy Membranowe techniki separacji
Inżynieria elektrochemiczna Analiza ekonomiczna procesów przemysłowych
Biomateriały Inżynieria bioprocesów i biomateriałów medycznych
Podstawy bioinżynierii medycznej Zaawansowanie techniki suszenia materiałów i biomateriałów
Metody akustyczne w zagadnieniach inżynierskich Przedmiot obieralny
Praktyka zawodowa 4 tygodnie Wychowanie fizyczne
BHP  
Semestr 3
Materiały kompozytowe
Przedmiot obieralny
Zarządzanie zespołem pracowniczym
Seminarium dyplomowe
Pracownia dyplomowa

Specjalność INŻYNIERIA CHEMICZNA

Wykaz zajęć prowadzonych na specjalności

Semestr 1 Semestr 2
Podstawy biotechnologii Dynamika procesowa
Inżynieria reaktorów i bioreaktorów Optymalizacja procesowa
Język angielski specjalistyczny Projektowanie systemów procesowych
Komputerowe wspomaganie projektowania Membranowe techniki separacji
Procesy oczyszczania Analiza ekonomiczna procesów przemysłowych
Metody ekstrakcyjne Przemysłowa energia odpadowa
Energetyka procesów chemicznych Technologie przyjazne środowisku
Hybrydowe źródła energii Inżynieria procesów ochrony środowiska
Inżynieria wybranych procesów przetwórczych Przedmiot obieralny I
Praktyka zawodowa 4 tygodnie Wychowanie fizyczne
BHP  
Semestr 3
Analiza ryzyka w przemyśle
Przedmiot obieralny II
Przedmiot obieralny III
Zarządzanie zespołem pracowniczym
Seminarium dyplomowe
Pracownia dyplomowa

Karty ECTS dla kierunku

Inżynieria chemiczna i procesowa II st.
2020/2021