Technologia chemiczna - I stopień

W ramach kierunku Technologia Chemiczna prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia.

Termin technologia chemiczna oznacza dział technologii zajmujący się wytwarzaniem produktów przemysłowych w wyniku serii procesów chemicznych. W trakcie studiów student zdobędzie rzetelną wiedzę podstawową z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej, organicznej, fizycznej, analitycznej. Na tej bazie rozwijana będzie szeroko rozumiana wiedza technologiczna obejmująca podstawy technologii chemicznej, technologię nieorganiczną, organiczną i elektrochemiczną, wsparta przedmiotami inżynierskimi (grafika inżynierska, materiałoznawstwo, inżynieria chemiczna, aparatura procesowa). Zróżnicowana i atrakcyjna oferta pozwoli uzyskać zarówno wiedzę teoretyczną (wykłady, ćwiczenia), jak i praktyczną (laboratoria, projekty).

Absolwent studiów I stopnia - otrzyma tytuł zawodowy inżyniera. Uzyska wykształcenie podstawowe z zakresu nauk chemicznych i technicznych oraz wiedzę dotyczącą chemicznych procesów technologicznych. Uzyska podstawowe umiejętności kierowania zespołami ludzkimi oraz firmą. Absolwent będzie przygotowany do rozpoczęcia pracy zawodowej w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz firmach związanych z produkcją nowoczesnych materiałów - na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych a także do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwent zostanie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Tryb i czas trwania studiów

Studia stacjonarne I-go stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Studia niestacjonarne I-go stopnia trwają 4 lata (8 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.


Wykaz zajęć prowadzonych na kierunku

Semestr 1 Semestr 2
Matematyka Matematyka
Fizyka Fizyka
Chemia ogólna i nieorganiczna Chemia ogólna i nieorganiczna
Grafika inżynierska Chemia analityczna
Przedmiot humanistyczny I Przedmiot humanistyczny II
Język obcy Język obcy
Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne
BHP Przedmiot obieralny I
Usługi biblioteczne  
Technologia informacyjna  
Semestr 3 Semestr 4
Chemia organiczna Chemia organiczna
Termodynamika chemiczna i procesowa Chemia fizyczna
Analiza instrumentalna Aparatura przemysłu chemicznego
Materiałoznawstwo i maszynoznawstwo Chemometria i elementy statystyki
Chemia ogólna i nieorganiczna Przedmiot humanistyczny
Przedmiot obieralny II Chemia ciała stałego
Przedmiot obieralny III Wychowanie fizyczne
Semestr 5 Semestr 6
Inżynieria chemiczna Podstawy technologii elektrochemicznej
Podstawy technologii chemicznej Elementy elektrotechniki i elektroniki
Technologia chemiczna nieorganiczna Technologia chemiczna organiczna
Technologia materiałów polimerowych Metody analizy związków organicznych
Projekt obieralny Elementy automatyki i pomiary w technologii chemicznej
  Projekt technologiczny
  Przedmiot obieralny IV i V
  Wykład obieralny I
  Praktyka zawodowa 6 tygodni
  Umiejętności informacyjne
Semestr 7
Technologia materiałów specjalnego przeznaczenia i nanomateriałów
Eksploatacja i bezpieczeństwo procesowe
Metody kontroli procesu technologicznego
Przedmiot obieralny VI
Wykład obieralny II
Seminarium dyplomowe
Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej

Karty ECTS dla kierunku

Technologia chemiczna
2020/2021