PoliMERitum

Przewodnicząca:

inż. Michał Matysek

Z-ca przewodniczącej:

Urszula Zgórzyńska

Opiekunowie koła:

dr inż. Katarzyna Szcześniak

Absolwentka Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zainteresowania naukowe obejmują syntezę polimerów metodami ATRP i fotopolimeryzacji, oraz badania właściwości i struktury materiałów polimerowych i nanokompozytów oraz ich zastosowanie w medycynie, szczególnie w procedurach ratowania życia. W kręgu zainteresowań znajdują się również zastosowania metod biologicznych w badaniach in vitro i in vivo, jak również metody kontroli wydajności procesu, kontrola jakości produktów i kinetyki fotopolimeryzacji.

dr inż. Piotr Gajewski

Absolwent Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Jest Asystentem w Zakładzie Polimerów Politechniki Poznańskiej. Uzyskał tytuł magistra inżyniera i stopień doktora na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Technologii Chemicznej, a jego zainteresowania badawcze koncentrują się na syntezie, charakterystyce i zastosowaniu polimerów w elektrochemii oraz fotopolimeryzacji i zastosowaniu metod statystycznych w badaniach naukowych. W swojej pracy badawczej wykorzystuje również metody ekstrakcyjne i membranowe.

Opis działalności:

Studenckie Koło Naukowe „PoliMERitum” powstało w lutym 2021 roku na Politechnice Poznańskiej. Celem działalności Koła Naukowego jest poszerzanie wiedzy studentów przede wszystkim w zakresie chemii i przetwórstwa polimerów, ale nie tylko. W ramach Koła Naukowego działa również sekcja dotycząca wykorzystania metod statystycznych w badaniach naukowych. Organizowane są również spotkania popularnonaukowe, warsztaty, spotkania z osobami pracującymi w przemyśle oraz wycieczki do różnych zakładów produkcyjnych. Ponadto odbywają się spotkania rekreacyjne. Pod opieką pracowników naukowych, członkowie Koła Naukowego „PoliMERitum” mają również możliwość brania udziału w badaniach naukowych, realizacji własnych projektów oraz przedstawienia wyników badań na konferencjach, sympozjach oraz innych wydarzeniach. Członkowie biorą również udział w akcjach mających na celu promocję uczelni i wydziału, m. in. w Dniu Organizacji Studenckich i Kół Naukowych, Nocy Naukowców czy też w Dniu dla Dziewczyn organizowanym na Politechnice Poznańskiej.

Kontakt:

e-mail: polimeritum@gmail.com

Strona internetowa:

POLIMERITUM

Zachęcamy do kontaktu przez naszą stronę na Facebooku bądź mailowo!